تبلیغات

آخرین اخبار اقتصادی + لیست کامل

قیمت طلا

تبلیغات
قیمت طلا قیمت لحظه ای تغییر درصد کمترین بیشترین زمان
انس طلا 1,334 1 0.07% 1,334 1,335 15 فروردین ساعت 10:00
انس طلا 1,335 0 0% 1,334 1,335 15 فروردین ساعت 09:00
هر مثقال طلا 5,373,000 0 0% 5,373,000 5,373,000 17 مهر ساعت 04:00
هر مثقال طلا 5,373,000 0 0% 5,373,000 5,373,000 16 مهر ساعت 22:00
طلای 18 عیار 1,240,440 280,500 22.61% 1,240,440 1,520,940 16 مهر ساعت 22:00
طلای 18 عیار 1,520,940 0 0% 1,240,440 1,520,940 24 اسفند ساعت 21:00
طلای 24 عیار 1,653,910 373,990 22.61% 1,653,910 2,027,900 16 مهر ساعت 22:00
طلای 24 عیار 2,027,900 0 0% 1,653,910 2,027,900 24 اسفند ساعت 21:00

نمودار ماهانه