تبلیغات

آخرین اخبار اقتصادی + لیست کامل

قیمت سکه

تبلیغات
قیمت سکه قیمت لحظه ای تغییر درصد کمترین بیشترین زمان
سکه بهار آزادی 44,600,000 1,450,000 3.25% 43,150,000 44,600,000 1 اسفند ساعت 22:00
سکه امامی 45,970,000 1,135,000 2.47% 44,835,000 46,030,000 1 اسفند ساعت 22:00
سکه امامی 45,970,000 1,135,000 2.47% 44,835,000 46,030,000 1 اسفند ساعت 21:00
نیم سکه 25,400,000 800,000 3.15% 24,600,000 25,400,000 1 اسفند ساعت 22:00
نیم سکه 25,400,000 800,000 3.15% 24,600,000 25,400,000 1 اسفند ساعت 21:00
ربع سکه 16,010,000 610,000 3.81% 15,400,000 16,010,000 1 اسفند ساعت 22:00
ربع سکه 16,010,000 610,000 3.81% 15,400,000 16,010,000 1 اسفند ساعت 21:00
سکه گرمی 8,170,000 170,000 2.08% 8,000,000 8,170,000 1 اسفند ساعت 22:00
سکه گرمی 8,170,000 170,000 2.08% 8,000,000 8,170,000 1 اسفند ساعت 21:00

نمودار ماهانه