تبلیغات

آخرین اخبار اقتصادی + لیست کامل

قیمت سکه

تبلیغات
قیمت سکه قیمت لحظه ای تغییر درصد کمترین بیشترین زمان
سکه بهار آزادی 12,690,000 12,690,000 100% 12,690,000 12,700,000 27 مهر ساعت 16:00
سکه امامی 13,103,000 13,103,000 100% 13,072,000 13,109,000 27 مهر ساعت 16:00
سکه امامی 13,105,000 13,105,000 100% 13,072,000 13,109,000 27 مهر ساعت 15:00
نیم سکه 6,570,000 6,570,000 100% 6,560,000 6,570,000 27 مهر ساعت 16:00
نیم سکه 6,570,000 6,570,000 100% 6,560,000 6,570,000 27 مهر ساعت 14:00
ربع سکه 3,750,000 3,750,000 100% 3,750,000 3,750,000 27 مهر ساعت 16:00
ربع سکه 3,750,000 3,750,000 100% 3,750,000 3,750,000 25 مهر ساعت 17:00
سکه گرمی 2,510,000 2,510,000 100% 2,510,000 2,520,000 27 مهر ساعت 16:00
سکه گرمی 2,510,000 2,510,000 100% 2,510,000 2,520,000 26 مهر ساعت 19:00

نمودار ماهانه