تبلیغات

آخرین اخبار اقتصادی + لیست کامل

قیمت سکه

تبلیغات
قیمت سکه قیمت لحظه ای تغییر درصد کمترین بیشترین زمان
سکه بهار آزادی 31,860,000 1,000,000 3.14% 31,860,000 32,860,000 25 آذر ساعت 17:00
سکه امامی 33,800,000 1,000,000 2.96% 33,800,000 34,800,000 25 آذر ساعت 17:00
سکه امامی 33,800,000 1,000,000 2.96% 33,800,000 34,800,000 25 آذر ساعت 16:00
نیم سکه 17,450,000 500,000 2.87% 17,450,000 17,950,000 25 آذر ساعت 17:00
نیم سکه 17,450,000 500,000 2.87% 17,450,000 17,950,000 25 آذر ساعت 15:00
ربع سکه 10,470,000 500,000 4.78% 9,970,000 10,970,000 25 آذر ساعت 17:00
ربع سکه 10,470,000 500,000 4.78% 9,970,000 10,970,000 25 آذر ساعت 16:00
سکه گرمی 6,190,000 200,000 3.23% 5,990,000 6,290,000 25 آذر ساعت 17:00
سکه گرمی 6,190,000 200,000 3.23% 5,990,000 6,290,000 25 آذر ساعت 16:00

نمودار ماهانه