تبلیغات

آخرین اخبار اقتصادی + لیست کامل

قیمت سکه

تبلیغات
قیمت سکه قیمت لحظه ای تغییر درصد کمترین بیشترین زمان
سکه بهار آزادی 14,695,000 0 0% 14,695,000 14,695,000 29 بهمن ساعت 21:01
سکه امامی 15,155,000 137,500 0.91% 15,017,500 15,155,000 28 بهمن ساعت 23:00
سکه امامی 15,017,500 0 0% 15,017,500 15,155,000 29 بهمن ساعت 21:01
نیم سکه 7,580,000 215,000 2.84% 7,365,000 7,580,000 28 بهمن ساعت 23:00
نیم سکه 7,365,000 0 0% 7,365,000 7,580,000 29 بهمن ساعت 21:01
ربع سکه 4,570,000 200,000 4.38% 4,370,000 4,570,000 28 بهمن ساعت 23:00
ربع سکه 4,370,000 0 0% 4,370,000 4,570,000 29 بهمن ساعت 21:01
سکه گرمی 3,090,000 140,000 4.53% 2,950,000 3,090,000 28 بهمن ساعت 23:00
سکه گرمی 2,950,000 0 0% 2,950,000 3,090,000 29 بهمن ساعت 21:01

نمودار ماهانه