تبلیغات

آخرین اخبار اقتصادی + لیست کامل

قیمت سکه

تبلیغات
قیمت سکه قیمت لحظه ای تغییر درصد کمترین بیشترین زمان
سکه بهار آزادی 46,450,000 500,000 1.08% 45,950,000 46,450,000 2 اردیبهشت ساعت 12:00
سکه امامی 47,380,000 30,000 0.06% 47,250,000 47,410,000 2 اردیبهشت ساعت 02:00
سکه امامی 47,390,000 20,000 0.04% 47,250,000 47,410,000 2 اردیبهشت ساعت 12:00
نیم سکه 26,480,000 0 0% 26,280,000 26,480,000 2 اردیبهشت ساعت 12:00
نیم سکه 26,480,000 0 0% 26,280,000 26,480,000 2 اردیبهشت ساعت 01:00
ربع سکه 17,190,000 0 0% 16,590,000 17,190,000 2 اردیبهشت ساعت 01:00
ربع سکه 16,690,000 500,000 3% 16,590,000 17,190,000 2 اردیبهشت ساعت 12:00
سکه گرمی 9,490,000 0 0% 9,390,000 9,490,000 2 اردیبهشت ساعت 12:00
سکه گرمی 9,490,000 0 0% 9,390,000 9,490,000 2 اردیبهشت ساعت 01:00

نمودار ماهانه